Date sheet
Date Sheet

S.No. Session Class DateSheet Download
1 2018-19 XI FINAL PRACTICAL DATE SHEET
2 2018-19 IX DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
3 2018-19 XI DATESHEET FOR FINAL EXAMINATION
4 2018-19 IX SCIENCE PRACTICAL DATE SHEET
5 2018-19 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR FINAL EXAMINATION
6 2018-19 I-V DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
7 2018-19 VI-VIII DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
8 2018-19 X SECOND PRE-BOARD DATE SHEET
9 2018-19 XII SECOND PRE-BOARD DATE SHEET
10 2018-19 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR SECOND UNIT TEST
11 2018-19 XI II UNIT TEST DATE SHEET
12 2018-19 x FIRST PRE-BOARD DATE SHEET
13 2018-19 XII FIRST PRE-BOARD DATE SHEET
14 2018-19 VI-IX DATESHEET FOR SECOND PERIODICAL ASSESSMENT
15 2018-19 I-V DATESHEET FOR SECOND PERIODICAL ASSESSMENT
16 2018-19 XII THIRD UNIT TEST DATE SHEET
17 2018-19 XI HALF YEARLY DATE SHEET
18 2018-19 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR FIRST EVALUATION
19 2018-19 IX / X DATESHEET FOR MID TERM EXAMINATION
20 2018-19 VI-VIII DATESHEET FOR MID TERM EXAMINATION
21 2018-19 I-V DATESHEET FOR MID TERM EXAMINATION
22 2018-19 XII SECOND UNIT TEST DATE SHEET
23 2018-19 XII FIRST UNIT TEST DATE SHEET
24 2018-19 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR THE FIRST UNIT TEST
25 2018-19 XI FIRST UNIT TEST DATE SHEET
26 2018-19 I-X DATESHEET FOR THE FIRST PERIODICAL ASSESSMENT-(2018-19)
27 2018-19 VI,VII,VIII,IX & XI DATESHEET FOR RE-EXAM
28 2017-18 XI PRACTICAL DATE SHEET
29 2017-18 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR FINAL EXAMINATION
30 2017-18 XI DATE SHEET FOR FINAL EXAMINATION
31 2017-18 X THIRD PRE-BOARD DATE SHEET
32 IX DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
33 2017-18 VI-VIII DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
34 2017-18 I-V DATE SHEET FOR FINAL EXAMINATION
35 2017-18 X PRACTICAL DATE SHEET
36 2017-18 X SECOND PRE-BOARD DATE SHEET
37 2017-18 XII PRACTICAL DATE SHEET
38 2017-18 XII SECOND PRE-BOARD DATE SHEET
39 2017-18 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATE SHEET FOR SECOND UNIT TEST
40 2017-18 VI-IX DATESHEET FOR SECOND PERIODICAL ASSESSMENT
41 2017-18 1-5 DATESHEET FOR SECOND EVALUATION
42 2017-18 X FIRST PRE-BOARD DATE SHEET
43 2017-18 XII FIRST PRE-BOARD DATE SHEET
44 2017-18 XI DATESHEET FOR II UNIT TEST
45 2017-18 VI/VII/VIII DATESHEET FOR TERM -1 EXAMINATION
46 2017-18 IX/X
47 2017-18 XI/XII Half Yearly Date Sheet
48 2017-18 Nursery / L.K.G / U.K.G DATESHEET FOR FIRST EVALUATION 2017-18
49 2017-18 IX/X MID TERM EXAMINATION
50 2017-18 CLASS- NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR FIRST UNIT TEST
51 2017-18 I-V DATESHEET FOR THE FIRST EVALUATION
52 2017-18 XII FIRST UNIT TEST DATE SHEET
53 2017-18 XI FIRST UNIT TEST DATE SHEET
54 2017-18 VI-VIII DATESHEET FOR THE FIRST PERIODICAL ASSESSMENT
55 2017-18 Xth Date Sheet for First Periodic Assessment
56 2017-18 IXth Date Sheet for First Periodic Assessment
57 6th to 8th Date sheet for final exam class VI to VIII
58 6th to 8th Date_sheet_for_final_exam_class_VI_to_VIII
59 1st to 5th Date_sheet_for_final_exam_Class_I_to_V
60 11th Date_sheet_for_Board_exam_class_XII
61 10th Date_sheet_for_Board_exam_class_X
62 Nur-U.KG. Datesheet_for_Final_Examination_Nur-U.KG.
63 9th to 10th Datesheet_for_SA-2_Class_IX-X
64 11th Datesheet_For_Final_Exam_CLass_XI
Quick Contact