Date sheet
Date Sheet

S.No. Session Class DateSheet Download
1 2019-20 IX / X DATESHEET FOR THE MID TERM EXAMINATION
2 2019-20 I-VIII DATE SHEET FOR THE MID TERM EXAMINATION
3 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATE SHEET FOR THE MID TERM EXAMINATION
4 2019-20 XI FIRST UNIT TEST DATE SHEET
5 2019-20 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR THE FIRST UNIT TEST
6 2019-20 XII FIRST UNIT TEST DATE SHEET
7 2019-20 IX/X DATESHEET FOR THE FIRST PERIODICAL ASSESSMENT
8 2019-20 I-VIII DATESHEET FOR THE FIRST PERIODICAL ASSESSMENT
9 2019-20 XII DATESHEET FOR THE FIRST UNIT TEST
10 2019-20 IX /X DATESHEET FOR THE FIRST PERIODICAL ASSESSMENT
11 2018-19 XI FINAL PRACTICAL DATE SHEET
12 2018-19 IX DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
13 2018-19 XI DATESHEET FOR FINAL EXAMINATION
14 2018-19 IX SCIENCE PRACTICAL DATE SHEET
15 2018-19 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR FINAL EXAMINATION
16 2018-19 I-V DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
17 2018-19 VI-VIII DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
18 2018-19 X SECOND PRE-BOARD DATE SHEET
19 2018-19 XII SECOND PRE-BOARD DATE SHEET
20 2018-19 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR SECOND UNIT TEST
21 2018-19 XI II UNIT TEST DATE SHEET
22 2018-19 x FIRST PRE-BOARD DATE SHEET
23 2018-19 XII FIRST PRE-BOARD DATE SHEET
24 2018-19 VI-IX DATESHEET FOR SECOND PERIODICAL ASSESSMENT
25 2018-19 I-V DATESHEET FOR SECOND PERIODICAL ASSESSMENT
26 2018-19 XII THIRD UNIT TEST DATE SHEET
27 2018-19 XI HALF YEARLY DATE SHEET
28 2018-19 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR FIRST EVALUATION
29 2018-19 IX / X DATESHEET FOR MID TERM EXAMINATION
30 2018-19 VI-VIII DATESHEET FOR MID TERM EXAMINATION
31 2018-19 I-V DATESHEET FOR MID TERM EXAMINATION
32 2018-19 XII SECOND UNIT TEST DATE SHEET
33 2018-19 XII FIRST UNIT TEST DATE SHEET
34 2018-19 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR THE FIRST UNIT TEST
35 2018-19 XI FIRST UNIT TEST DATE SHEET
36 2018-19 I-X DATESHEET FOR THE FIRST PERIODICAL ASSESSMENT-(2018-19)
37 2018-19 VI,VII,VIII,IX & XI DATESHEET FOR RE-EXAM
38 2017-18 XI PRACTICAL DATE SHEET
39 2017-18 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR FINAL EXAMINATION
40 2017-18 XI DATE SHEET FOR FINAL EXAMINATION
41 2017-18 X THIRD PRE-BOARD DATE SHEET
42 IX DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
43 2017-18 VI-VIII DATE SHEET FOR SECOND TERMINAL EXAMINATION
44 2017-18 I-V DATE SHEET FOR FINAL EXAMINATION
45 2017-18 X PRACTICAL DATE SHEET
46 2017-18 X SECOND PRE-BOARD DATE SHEET
47 2017-18 XII PRACTICAL DATE SHEET
48 2017-18 XII SECOND PRE-BOARD DATE SHEET
49 2017-18 NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATE SHEET FOR SECOND UNIT TEST
50 2017-18 VI-IX DATESHEET FOR SECOND PERIODICAL ASSESSMENT
51 2017-18 1-5 DATESHEET FOR SECOND EVALUATION
52 2017-18 X FIRST PRE-BOARD DATE SHEET
53 2017-18 XII FIRST PRE-BOARD DATE SHEET
54 2017-18 XI DATESHEET FOR II UNIT TEST
55 2017-18 VI/VII/VIII DATESHEET FOR TERM -1 EXAMINATION
56 2017-18 IX/X
57 2017-18 XI/XII Half Yearly Date Sheet
58 2017-18 Nursery / L.K.G / U.K.G DATESHEET FOR FIRST EVALUATION 2017-18
59 2017-18 IX/X MID TERM EXAMINATION
60 2017-18 CLASS- NURSERY / L.K.G / U.K.G. DATESHEET FOR FIRST UNIT TEST
61 2017-18 I-V DATESHEET FOR THE FIRST EVALUATION
62 2017-18 XII FIRST UNIT TEST DATE SHEET
63 2017-18 XI FIRST UNIT TEST DATE SHEET
64 2017-18 VI-VIII DATESHEET FOR THE FIRST PERIODICAL ASSESSMENT
65 2017-18 Xth Date Sheet for First Periodic Assessment
66 2017-18 IXth Date Sheet for First Periodic Assessment
67 6th to 8th Date sheet for final exam class VI to VIII
68 6th to 8th Date_sheet_for_final_exam_class_VI_to_VIII
69 1st to 5th Date_sheet_for_final_exam_Class_I_to_V
70 11th Date_sheet_for_Board_exam_class_XII
71 10th Date_sheet_for_Board_exam_class_X
72 Nur-U.KG. Datesheet_for_Final_Examination_Nur-U.KG.
73 9th to 10th Datesheet_for_SA-2_Class_IX-X
74 11th Datesheet_For_Final_Exam_CLass_XI
Quick Contact